Office

ADMINISTRATIVE OFFICE STAFF

Sr. No. Name Experience
1 Shri Gajanan Shivdasji Dhole 12 years
2 Smt. Shubhangi Anand Dhore 12 years
3 Shri. Prakash Rambhau Atram 12 years
4 Shri. Arvind Harishrao Tandle 08 years
5 Shri. Vishveshwar Suryabhanji Askar 32 years
6 Shri. Rajendrakumar Madhavrao Dandekar 28 years
7 Shri. Dilip Sukhadevrao Upase 18 years
8 Shri. Rama Sukhdev Pradhan 28 years
9 Shri. Satish Gulabrao Chavhan 03 years
10 Shri. Kishor Hanuman Solanke 3.5 years